TOSHUSAI SHARAKUOtani Oniji.

TOSHUSAI SHARAKU
Otani Oniji.